Vilkår og betingelser - helikopterleie

Gavekort på Helikoptertur - vilkår og betingelser

Et gavekort på helikoptertur  fra www.Helikopter.flights,  er å forstå som et bevis for forskuddsbetaling av en tidsbegrenset rettighet til å få levert en bestemt helikoptertransport  innen 12 mndr. fra betalingen har funnet sted.   Gavekortet er ikke en "ting" i relasjon til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, og er således heller ikke et verdipapir eller et verdidokument.   Mister man gavekortet vil vi kunne utstede et nytt. Rettigheten som gavekortet representerer faller bort 12 mndr. etter betalingsdato. Gavekortet er personlig og kan ikke overdras.  For å benytte gavekortet må ønsket dato og tidspunkt for gjennomføring registreres. Registrering av helikopter gavekortur må gjøres elektronisk på www.helikopter.flights. Gavekort for færre passasjer seter enn helikopterets kapasitet, flys når alle seter er solgt til andre som har kjøpt samme gavekort. Kjøper aksepterer et selvstendig ansvar  for risikoen for at det ikke er nok passasjerer. Ønske om tidspunkt for gjennomføring av flytur må registreres i god tid  da det er avhengig av værforhold, kapasitet hos helikopterselskapene og at helikopteret er fullt.  Dato ikke er garantert før bekreftet av et helikopterselskap . Klokkeslett for flyging av  gavekort , kan kun bestemmes av helikopteroperatøren.  Dersom noen av deltagerne på en gruppe som har gavekort for færre passasjerer enn helikopteret tar uteblir fra en bestilt og  bekreftet tur,  er gavekortet å anse som forbrukt. Hvilke setekapasiteter som er mulig for de ulike turene, står oppført under hver enkelt tur. Dersom helikopter operatøren på stedet turen går fra avslutter sin virksomhet eller endrer helikopetertype slik at fullt helikopter krever flere passasjerer enn når kortet ble kjøp, har Helikopter.Flights rett,  til å  flytte turen til et annet avgangssted, og med tilsvarende lengde i flytid. Registrert tidspunkt lagt inn av bruker kan ikke endres. Dersom registrert ønske om gjennomføringstidspunkt ikke har latt seg gjøre å få bekreftet av et helikopterselskap, må nytt ønske om tidspunkt registreres på www.helikopter.flights. Dersom innehaver av et gavekort har registrert ønske om gjennomføring på www.helikopter.flights, og det ikke har blitt mulig å få gjennomført turen innenfor gyldighetstiden, refunderes beløpet som er betalt minus bestillingsavgift.. En forutsetning for tilbakebetaling, er at registrering om å benytte kortet har vært registrert på www.helikopter.flights for gyldig dato og for et gyldig navn og epost  til mottager av gavekortet minst 4 uker før utløpsdato, og at det frem til utløpsdato ikke er blitt tilbudt sete(r)  av Helikopter Fights uansett sted , dato eller tidspunkt. Helikopter Flights har rett, men ikke plikt til å tilby slikt alternativ tur også utover gyldighetstiden. Registrering av ønske om tidspunkt for gjennomføring av tur i henhold til gavekort, må gjøres på www.helikopter.flights. Du får bekreftelse når et helikopterselskap kan fly turen, eller du får beskjed når andre som har kjøpt samme tur bestiller tid og helikopteret blir fullt.  Helikopterselskapene som kan fly, vil så langt det er mulig sette opp turen til ønsket dato og klokkeslett, men tar normalt forbehold om at dette kan endres på kort varsel ved uforutsette omstendigheter. Registrering av tidspunkt for gjennomføring av helikopter gavekortur, krever at det er ledig kapasitet den aktuelle dagen og at helikopterselskapet kan betjene deg.  Dersom registrering av gjennomføringstidspunktet utsettes til siste mulige gyldighetsdag i 12 mndr perioden, ytes ingen kompensasjon dersom dagen er fullbooket. Registrering og gjennomføring av tur på www.helikopter.flights, må begge være innenfor rettighetens gyldighetstid.   Unntaket er om helikopterselskapet som tar på seg å fly turen, vurderer været eller tekniske forhold på helikopteret slik at ikke turen er mulig å gjennomføre på den registrerte dagen. Rettigheten gavekortet representerer, kan i kun disse to tilfeller utvides utover gyldighetstiden. Dog kun frem til første mulige tidspunkt etter den opprinnelige slutt på gyldighetstiden. Www.helikopter.flights avgjør alene første mulige tidspunkt i denne sammenheng.  Uteblir man fra registrert tur som er akseptert av helikopterseskap, anses rettigheten som gavekortet representerer som forbrukt. Det gis ingen kompensasjon. Avhengig av sted kan helikoptrene ta 3, 4, eller 5 passasjerer, og innløsing av gavekort  turer kan gjøres alle dager, men kun i dagslys. Oppdraget sendes operatør når antall passasjerer med tilsvarende gavekort utgjør fullt helikopter. Gavekort uten navn og epost registrert på mottager er ikke gyldig og kan ikke bestilles tur på. Kjøper og innehaver har et selvstendig ansvar for å registrere tid for ønsket flyging av gavekort. Kjøper har ansvar for å gjøre innehaver oppmerksom på disse vilkår.
Forholdet til Angrettloven
Kjøp av gavekort utføres etter kjøpers selvstendige uoppfordrede beslutning og uten først å ha blitt direkte kontaktet av selger på telefon. Gavekortet  er kundens bevis på en rettighet som ved kjøpstidspunkt fastsetter en avtale om en transporttjeneste med helikopter den første lørdag etter kjøpstidspunktet eller innenfor et bestemt avgrenset  tidsrom med tidsfrist på 12 måneder fra samme kjøpstidspunkt.   Kjøper av gavekortet erkjenner ved kjøp disse vilkår, og at oppfyllelsestidspunktet for den helikoptertransport gavekortet gjelder, ikke er å anse som åpent eller uspesifisert. Gavekortet gjelder kun for den det er registrert på og er således personlig og kan ikke selges til andre. Det følger av  angrettloven ( tidl. §19, og etter ny angrerettlov av  20.6.2014 ),  at kjøp av gavekort på helikoptertur  er å anse som untatt fra av lov om angrerett.